GTU – Obowiązkowe oznaczenie towarów i usług w JPK_V7

Co to jest GTU - obowiązkowe oznaczenie w JPK_V7? - Poltax Biuro rachunkowe Toruń

W nowej strukturze JPK_V7 wprowadzanej od 1 października 2020 roku pojawia się obowiązek oznaczenia grupy towarowo-usługowej (GTU). Zarówno w wersji pliku JPK_V7M (miesięcznej) jak i w wersji JPK_V7K (kwartalnej), podatnicy VAT mają obowiązek uzupełnienia pola dotyczącego GTU w strukturze pliku. Co więcej obowiązek ten dotyczy wszystkich tak samo dużych, średnich oraz mikro przedsiębiorstw. Oznaczenie GTU ma służyć identyfikacji poszczególnych transakcji zakupów oraz sprzedaży VAT.

Oznaczenie GTU musi pojawić się w ewidencji przy rozliczeniach podatku należnego w przypadku transakcji opodatkowanych, zwolnionych ze względu na opodatkowanie poza terytorium kraju, opodatkowanych u nabywcy lub opodatkowanych stawką 0%. Ponadto pole dla obowiązkowego oznaczenia grupy towarowo-usługowej opisuje daną fakturę, przy czym dla faktur z wieloma pozycjami GTU przyporządkowane jest całej fakturze, a nie jej poszczególnym pozycjom.

W jaki sposób należy oznaczać GTU w pliku JPK_V7?

W związku z tym faktury z jedną pozycją z towarem lub usługą, której można przypisać GTU, należy podać odpowiedni symbol dla tej faktury np. „GTU_01”. Jeśli pozycja na fakturze nie jest wymieniana w spisie grup usług i towarów, pole należy uzupełnić poprzez wpis BRAK. W przypadku faktur z większą liczbą pozycji należy wypisać oznaczenia wszystkich grup odpowiednich dla produktów i usług , które zawiera faktura, ale nie trzeba dodawać GTU do każdej poszczególnej pozycji, jeżeli grupy są zgodne. Jeżeli na fakturze znajdą się produkty bądź usługi, gdzie tylko jedna lub kilka pozycji wymaga oznaczenia GTU, a pozostałe nie, należy oznaczyć fakturę symbolami właściwymi dla tych konkretnych pozycji wymagających oznaczenia. Jeśli towary lub usługi nie zaliczają się do grup pole GTU pozostaje niewypełnione.

Pliki JPK_V7 nie zawierają oznaczenia GTU tylko w przypadku transakcji:

 • zbiorczych do sprzedaży ewidencjonowanej lub sprzedaży nieobjętej obowiązkiem ewidencjonowania na kasie rejestrującej,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
 • zakupu z VAT należnym u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa gdzie sporządzający JPK jest nabywcą i płaci za nią podatek).

Brak GTU w plikach JPK_V7 będzie powodowało wezwanie do ich uzupełnienia pod groźbą grzywny o wysokości 500 złotych za każde uchybienie. Od strony nabywcy towaru lub usługi nie jest wymagane określanie GTU, ani raportowanie oznaczeń. W przypadku, gdy na fakturze pojawi się błędna informacja o GTU, sam nabywca nie musi ubiegać się o fakturę korygującą, ani samodzielniej je wystawiać.

Grupy towarowo-usługowe w JPK_V7:

 1. GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 2. GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe, paliwa typu benzyny lub nafty dla silników odrzutowych  itp. (katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
 3. GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
 4. GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 5. GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, czyli m.in. odpady oraz surowce wtórne szklane, papierowe, tekturowe, gumowe, tworzyw sztucznych.
 6. GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
 7. GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
 8. GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne lub wyroby z udziałem tych metali,
 9. GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 10. GTU_10: budynki, budowle, grunty,
 11. GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 12. GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
 13. GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.