KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jest to bardzo popularna usługa, gdyż musi prowadzić ją większość polskich przedsiębiorców. Prowadzimy ewidencję przychodów ze sprzedaży towarów lub usług oraz ewidencję ponoszonych kosztów. Po każdym miesiącu następuje porównanie przychodów ze sprzedaży z kosztami ich uzyskania, dzięki czemu ustala się podstawę do obliczenia podatku dochodowego. Dokonuje się to na podstawie zestawienia faktur VAT, dowodów wpłat, opłat bankowych i tym podobnych.

Oprócz prowadzenia samej księgi spisujemy także rejestry dla potrzeb podatku od usług i towarów, zakładamy odpowiednie ewidencje np. środków trwałych lub przebiegu pojazdu. Odliczamy także należne zaliczki na rzecz podatku dochodowego i reprezentujemy interesy klienta w urzędach. Wykupując w naszej firmie usługę prowadzenia księgi rozchodów i przychodów, otrzymują od nas Państwo pełne wsparcie w sprawach finansów.

Kto może prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest formą księgowości uproszczonej i zwykle wybierają ją mniejsze i średnie firmy. Chociaż prowadzenie pełnej księgowości jest dobrowolne, większość przedsiębiorstw, którym przysługuje prawo do prowadzenia KPiR, decyduje się właśnie na księgowość uproszczoną. Przede wszystkim przedsiębiorca, który chce korzystać z KPiR musi spełnić dwa podstawowe warunki.

 • Musi prowadzić działalność, która nie jest zobligowana do prowadzenia pełnej księgowości, wobec tego będą to najczęściej osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały formę opodatkowania na zasadach ogólnych lub poprzez podatek liniowy lub właściciele spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich.
 • Przychód uzyskany w poprzednim roku obrotowym za sprzedaż towarów i/lub usług nie może przekroczyć 2 mln euro w walucie polskiej. W momencie przekroczenia tej kwoty przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.

Księga Przychodów i Rozchodów powinna zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Co zawiera Księga Przychodów i Rozchodów?

Jak nazwa wskazuje, w księgowości KPiR jest formą ewidencji, w której rejestrowane są wszelkie zdarzenia finansowe takie jak:

 • przychody ze sprzedaży towarów lub usług oraz pozostałe przychody;
 • koszty (rozchody), czyli wszelkie wydatki wynikające z prowadzenia działalności, w tym także zakupy towarów i materiałów;
 • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Dane zawarte w Księdze Przychodów i Rozchodów są podstawą do opłaty podatku. Podatek naliczany jest według właściwej skali procentowej od kwoty osiągniętego dochodu pomniejszonego o koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprócz tego przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić również:

 • ewidencję środków trwałych, czyli składników majątku;
 • rejestr sprzedaży i zakupów VAT, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT.

Wszelkie zdarzenia finansowe rejestrowane w Księdze Przychodów i Rozchodów dodawane są na podstawie dowodów księgowych. Jeżeli przedsiębiorca powierzy prowadzenie KPiR w biurze rachunkowym, wszelkie zapisy w porządku chronologicznym powinny znaleźć się w rejestrze najpóźniej do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wobec czego dokumenty księgowe powinny trafić do biura odpowiednio wcześniej, aby księgowa zyskała wystarczająco dużo czasu, by je wprowadzić do ewidencji.

Jakie dokumenty są dowodami księgowymi niezbędnymi do prowadzenia KPiR?

Każdy wpis do Księgi Przychodów i Rozchodów musi zostać poparty odpowiednimi dowodami księgowymi. Aby zapewnić poprawność rozliczeń nie wszystkie dokumenty mogą zostać wprowadzone przez księgową do rejestru. W razie wątpliwości, czy dany dokument może trafić do ewidencji, jako biuro rachunkowe zawsze służymy naszym klientom pomocą.

Przede wszystkim dowodami księgowymi wprowadzanymi do KPiR są:

 • faktury sprzedaży lub faktury zbiorcze, dokumentujące sprzedaż poszczególnych dni w porządku chronologicznym;
 • raporty fiskalne takie jak paragony, raporty dobowe i miesięczne, w przypadku przedsiębiorców korzystających z kasy fiskalnej;
 • noty księgowe, czyli dokumenty dla których nie przewidziano odrębnych formularzy, najczęściej korygujące błędne zapisy dotyczące operacji gospodarczych;
 • dowody wewnętrzne (przychodowe i kosztowe), zwykle tworzone w oparciu o np. faktury lub wyciągi bankowe;
 • dowody opłat bankowych, pocztowych itp.;
 • listy płac, czyli listy wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w KPiR ewidencja dotyczy kwot brutto, a w przypadku wypłat poprzez przelew, wyciągi bankowe są podstawą ewidencji;
 • spis z natury (renament) – wykonywany zwykle raz w roku, zawiera listę faktycznej ilości materiałów, półwyrobów, produktów, towarów, braków itp.

Nie wszystkie dokumenty wpisywane są do KPiR – nie wpisujemy takich elementów jak zaliczki, inwestycje w realizacji, obrót opakowaniami zwrotnymi, czy jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Księga Przychodów i Rozchodów w biurze rachunkowym

Prowadząc Księgę Przychodów i Rozchodów klientów naszego biura rachunkowego w Toruniu dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić księgowość w sposób rzetelny i niewadliwy. Naszym celem jest prowadzenie ewidencji w taki sposób, by odzwierciedlała stan rzeczywisty oraz była zgodna z przepisami. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany w księgowości, aby nasze usługi były jak najlepsze.