Opłata składek ZUS

konsekwencje nieopłacania składek ZUS

Opłata składek ZUS dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy korzystają z ulg oraz jak wysokie są ich należności względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z zasadami każdy przedsiębiorca powinien uregulować składkę do 10 dnia miesiąca, za poprzedni miesiąc, a w przypadku, kiedy zatrudnia choćby minimalną liczbę pracowników, termin sięga 15 dnia miesiąca.

W przypadku niedotrzymania terminu naliczane są odsetki. Wysokość kwoty z odsetek zależna jest od czasu, jaki minął od dnia przekroczenia terminu do dnia, w którym opłata została uiszczona. Co więcej samo naliczenie odsetek nie jest jedyną konsekwencją, która wynika z nieopłacania składek. Długotrwałe pomijanie zapłat może zakończyć się wystąpieniem o zapłatę na drodze sądowej. To może poskutkować pobraniem należnej kwoty z rachunku bankowego przedsiębiorcy lub nawet zajęciem majątku.

Jeżeli przedsiębiorca znajdzie się w trudnej sytuacji, może złożyć wniosek do ZUS z prośbą o odroczenie terminu płatności albo o podzielenie na raty należnej kwoty. Warto jednak pamiętać, że wniosek taki zostanie rozpatrzony pod pewnymi warunkami. Między innymi składki na ubezpieczenie za pracowników firmy muszą zostać opłacone bez względu na sytuację.